Børnehuset Hobbitten er en integreret daginstitution med børn i alderen ca. 6 måneder til 6 år. Institutionen er placeret i Kalenderkvarteret mellem Viborgvej og Haslegårdsvej og er en del af Dagtilbud Hasle. Hobbitten er normeret til 53 børn, heraf 40 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.

I Hobbitten er børnene fordelt i to børnehavegrupper og én vuggestuegruppe. 

Vi kan i Hobbitten tilbyde et højt fagligt pædagogisk niveau og et stort engagement hos personalet. Vi tager udgangspunkt i, at barndommen har en værdi i sig selv, hvor børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.

Vi tager udgangspunkt i, at det gode børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn og med et nært og tillidsskabende pædagogisk personale, der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

I alt hvad vi foretager os, har vi fokus på at skabe en balance mellem det enkelte barn og børnefællesskabet i Hobbitten.

Vi vægter dialog med forældre højt, så forældrene inddrages i Hobbittens pædagogiske arbejde med barnets læring, udvikling og trivsel. Vi mener et godt og åbent samarbejde mellem forældre og personale beror på tillid, respekt og dialog, og efterstræber, at alle oplever Hobbitten som et rart sted at være – både børn, forældre og personale.

Børnehuset Hobbitten har tre stuer med egen indgang og garderobe.
Et stort fælles motorikrum, hvor der er plads til bevægelse og leg. Herudover er der et værksted, et ekstra grupperum, to krybberum og et kontor/personaleafdeling.
Hobbitten har desuden en stor legeplads, der er delt i to områder; en legeplads omkring huset med gynger, sandkasse, legehuse og cykelbane og en naturlegeplads med bålhus, shelter, bakke med rutchebane og boldbane.

I Hobbitten har vi to ladcykler, der gør det muligt at komme på ture med en mindre gruppe børn. Derforuden er Hobbitten placeret i et spændende lokalt naturområde med skov, søer og Hasle Bakker. Vi samarbejder desuden med det omkringliggende samfund f.eks. Kulturhuset Herredsvang, biblioteket og legepladsen Kappelvænget.

I Hobbitten prioriter vi en varieret hverdag, hvor vi bruger de fysiske rammer både ude og inde. Vi er opmærksomme på rummets betydning i det pædagogiske arbejde og arbejder med det æstetiske og inspirerende børnemiljø med plads til leg i mindre børnegrupper, samt kreativitet og fordybelse.

I Hobbitten arbejder vi  i både små og store børnegrupper, da børnene har glæde af at få erfaringer med at være i både små og større grupper.
Vi prioriter de små børnegrupper højt, da de giver mulighed for at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter og giver ofte en tættere og mere direkte interaktion mellem børn og voksne.

 

Der er pt. ansat seks pædagoger, fire pædagogmedhjælpere, en pædagogstuderende, en køkkenassistent samt en pædagogisk leder. I perioder kan der være flere studerende, praktikanter eller andre typer af ansættelser i kortere eller længere perioder.

Vi arbejder generelt som ét hus, så alle børn - og forældre  - mere eller mindre, kender alle medarbejdere i Hobbitten.
Vi lægger vægt på genkendelighed og fællesskabsfølelse for at skabe en god og tryg atmosfære for børnene.
I ydertimerne  fra kl. 6.30-8.00 og 15.30-17.00, samler vi børnene på tværs af grupperne, hvilket bidrager til et større kendskab til alle i Hobbitten.

Dagens aktiviteter: 
I Hobbitten tager vi udgangspunkt i, at en god organisering af pædagogiske aktiviteter understøtter børns udvikling, læring og trivsel. Vi er bevidste om at læring og udvikling sker i en vekslen mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg, kreative aktiviteter og rutinesituationer i hverdagspraksis.
Vi lægger vægt på en reflekteret tilgang til, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske praksis, hvor børnenes behov og de pædagogiske intentioner og mål er en rød tråd i arbejdet. Børnene er ofte fordelt i små grupper.

De pædagogiske aktiviteter er overordnet struktureret og organiseret i et ugeskema (stuevis) med f. eks. motorik/bevægelse, mindfulness, teater/musik og sang, værksted/krea, turdag, bål, dialogisk læsning eller aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Vi prioriter, at alle børn er ude i løbet af dagen, uanset vejr og vind.
Stuerne arbejder i perioder med et tema f.eks. følelser, venskab, kroppen, verden, naturen, rim og remser. Dette understøtter arbejdet med de seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Hver andet år stemmer forældrene i Hobbitten om, hvorvidt der skal tilbydes et dagligt måltid.
I Hobbitten har forældrene besluttet, at der skal være madordning. Hver dag leveres der en kold anretning til frokost med tilhørende årstidens grønt samt friskbagt brød.
Madfirmaet garanterer en økologigrad på 92%. Der leveres halal, vegetar og der tages hensyn til, hvis barnet allergi eller intolerans.

Børnene spiser stuevis og er opdelt i mindre grupper med en medarbejder i hver gruppe, Børnene får mulighed for at smage på alt mad (det er et tilbud), og der tales med børnene om den mad, der serveres. Der lægges vægt på rolige omgivelser med fokus på fællesskabet og dialogen under måltidet, samt en høj grad af selvhjulpenhed i forhold til barnets alder og udvikling.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Hobbitten betyder modtagelsen af en ny familie, at et nyt samarbejde skal etableres. Vi tager udgangspunkt i, at det for mange forældre er en følelsesladet oplevelse af aflevere deres børn i en ny daginstitution og ser det som en betydningsfuld pædagogisk opgave at modtage en ny familie og få etableret et positivt og konstruktivt forældresamarbejde.

Ved opstarten forventer vi, at forældrene har sat nogle dage af til at barnet kan få en rolig og tryg modtagelse i Hobbitten. Forældrene vil blive modtaget individuelt af deres primære kontaktpædagog. Der er afsat tid til rundvisning, opstartssamtale og grundig information om pædagogik, hverdagsrutiner og de øvrige medarbejdere i Hobbitten. Desuden vil vi få afklaret de gensidige forventninger vi har til hinanden.

Efter ca. 3 måneder afholdes en samtale med forældrene med fokus på barnets trivsel, udvikling og læring i den første periode. Ved denne samtale deltager kontaktpædagogen og den pædagogiske leder sammen med forældrene.
Ca. én gang om året tilbydes i øvrigt en status-udviklingssamtale, som er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud.

Forældretilfredshed
Hobbittens seneste forældretilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2017. På baggrund af rapporten har vi arbejdet målrettet med at sikre kvalitet i det pædagogisk arbejde særligt i forhold til omsorg og nærvær til det enkelte barn, samt kvalitet i dialogen mellem forældrene og personalet i Hobbitten.

Forældre kan forvente sig af os

Et højt informationsniveau:

 • Information via opslag og billeder på Børne Intra
 • Referater fra relevante møder
 • Løbende opfølgning og information om jeres børns trivsel, udvikling og lærin

Vi tilbyder deltagelse i:

 • Samtaler og møder
 • Arrangementer i dagtilbuddet, afdelingen og gruppen
 • Hverdagen når det giver mening

Vi vil tilstræbe at sikre:

 • At der arbejdes professionelt for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring (det individuelle og det forpligtende fællesskab)
 • At der arbejdes med det inkluderende og udviklende børnemiljø
 • At vi tager børn og forældre alvorligt og inddrager om nødvendigt andre samarbejdspartnere i det tværfaglige samarbejde

Forventninger til forældre

At I er opsøgende og interesserede i forhold til information omkring:

 • Jeres barns trivsel, udvikling og læring
 • Referater fra f.eks. forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder
 • Aktiviteter i afdelingen

At I omtaler de andre børn og forældre ordentligt både ude og hjemme

At jeres børn deltager i de fælles arrangementer vi afholder eller inviteres til

At alle forældre tjekker Børne Intra hver dag

At I er deltagende omkring:

 • Barnets almene tilstand
 • De praktiske ting er i orden
 • At I giver besked, hvis der sker hændelser, der kan påvirke barnet

 

Få indflydelse på hverdagen

I Hobbittens forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.